שיעור פרשת שבוע בנוגע למי שאין לו חיי נצח


הרב עמוס שיעור בנושא אדם לחברו

שהר"ן שואל נוסיף ונשאל מדוע יש הדגשה שהקב"ה אמר להם את זה בארץ שאני קבענוסיף הגמרא אומרת במסכת עירובין דף י"ג ששני שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמ

read more